img-0

img-11

În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal recrutează un expert program educație parentală. Activitatea principală este de lucru direct cu comunitatea roma din Hârșova. Poziția este una cu timp parțial de lucru (1 oră/zi) și presupe deplasare în comunitate 1-2 ori pe lună.

Expertul organizează și derulează programul de educație parentală adresat familiilor roma cu copii mici (0-6 ani). Programul va viza un număr de cca 80 de părinți și va fi livrat în serii de 4 sesiuni de grup de cca 2 ore fiecare, pentru 5-6 grupe de cca 10-15 părinți. În completarea sesiunilor de educație parentală, organizează și derulează sesiuni din sfera creșterii autonomiei și capacității de afirmare (empowerment) – ”gestionarea bugetului familiei”, ”modul de înțelegere a drepturilor și responsabilităților în familie și comunitate”; ”modalități de accesare a serviciilor”. Vor fi vizate cca 30 femei din comunitatea roma, iar programul va fi livrat in 6 intalniri de cca 1.5 ore.

Persoana recrutată va elabora materialul de educație și  va colabora cu liderii comunității roma în adaptarea materialelor de lucru pentru ca temele abordate și modalitățile de livrare a conținutului să fie în concordanță cu valorile comunității.


Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:

  • studii superioare în aria științelor sociale, de preferat psihologie;
  • experiență de peste 10 ani in implementarea proiectelor și lucru direct cu beneficiarii;
  • cunoștințe solide de operare pe calculator;
  • cunoașterea a cel puțin o limba străină (engleza).

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • CV în format EUROPASS în limba română
  • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul
  • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV
  • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată   declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 29.04.2022, ora 16.00. Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

 

Mai multe informații despre proiect AICI.


Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.ro

Pentru informații oficiale despre Programul Dezvoltare locală, accesați www.frds.ro


Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991