Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Axele de finanțare:

Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială  și combaterea sărăciei

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC)

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Axa prioritară 7 – Asistenţa Tehnică

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.