img-0

În atenția reprezentanților legali,

Stimate Doamne,

Stimaţi Domni,

 

 1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția de:

Servicii de creaţie și producţie filme animație pentru realizarea a 6 filme de animație (2 minute/film), pentru informarea şi creşterea nivelului de conştientizare a angajaților și angajatorilor cu privire la infecțiile cu transmitere aeriană la locul de muncă, cu focus pe tuberculoză (TBC) și COVID-19.

Bugetul maxim total disponibil – 122.000 lei, fără TVA, respectiv 145.180 lei, cu TVA.

Documentația este aferentă procedurii de achiziţie competitivă deschisă național, finanțate prin Grantul TB al Fondului Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul ROU-T-MOH 1762 – „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate din România privind controlul tuberculozei”.

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) derulează prezenta procedură în calitatea sa de Sub-Recipient Implementator al finanțării primite de la Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, care se va semna între Fundație și operatorul economic declarat câștigător.

 

 1. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. Ofertanţii pot depune doar o singură ofertă care să includă toate serviciile menționate mai sus.

 

 1. Data limită pentru primirea ofertelor este: 07.10.2021 ora locală: 17:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să să fie primită şi înregistrată până la data limită menţionată pentru depunere. Ofertele vor fi trimise pe ambele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro şi dana.marin@raa.ro.

Data limită pentru solicitarea de clarificări este: 30.09.2021. Solicitările de clarificări trebuie să fie transmise în scris, pe e-mail, la adresele: mariana.bratosin@raa.ro şi dana.marin@raa.ro.

 

 1. Având în vedere contextul epidemiologic actual, nu se acceptă oferte trimise prin poştă sau aduse la sediul Fundației.

 

 1. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în conformitate cu formatul indicat în Anexa 1 și Anexa 2 .

 

PREŢUL. Pentru toate serviciile solicitate, vă rugăm să menționați atât prețul unitar pe tip de serviciu, cât și prețul total ofertat – în Lei, conform Formularului de ofertă din Anexa 2 .

Preţul total trebuie să includă toate serviciile solicitate de Achizitor și să se încadreze în bugetul total disponibil de 122.000 lei, fără TVA, respectiv 145.180 lei, cu TVA.

 

EVALUAREA OFERTEI ȘI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor solicitate vor fi evaluate conform criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, așa cum este descris în Anexa 1 , iar contractul va fi încheiat cu ofertantul clasat pe locul I.

 

DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE:

 • Pentru persoane juridice române:

Societăți comerciale

 1. Certificat constatator (copie conform cu originalul), detaliat, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial al județului unde firma își are sediul, din care să rezulte: datele de identificare ale societății; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanți; împuterniciți; durata societății; asociați/acționari; obiect activitate (COD CAEN) etc. Documentul trebuie să fie emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea ofertei.
 2. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul).
 3. Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării (copie conform cu originalul).
 4. Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice) – formular tip emis de organismele competente din care să rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestora (copie conform cu originalul).

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG)

 1. Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă) – copie conform cu originalul
 2. Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor emis de Ministerul Justiției (copie conform cu originalul, valabilă cel puțin 30 de zile de la data emiterii)
 3. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul).
 4. Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării (copie conform cu originalul).
 5. Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice) – formular tip emis de organismele competente din care să rezulte faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestora (copie conform cu originalul).

Persoane juridice străine:

–  Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident și să fie însoțite de traduceri autorizate în limba română.

Documentele trebuie să cuprindă următoarele informații:

– o formă de înregistrare ca persoană juridică;

– numele acționarilor/asociaților;

– obiect de activitate prin care se atestă dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate prin prezenta cerere de oferte;

– administratori/împuterniciții legali să reprezinte societatea;

– capitalul social; – filiale/sucursale/puncte de lucru;

– durata societății.

 

 • Capacitatea tehnică și/sau profesională

Ofertantul va demonstra că în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, menționat în invitația de participare, a prestat servicii similare (filme de animație educative și/sau pe teme sociale şi /sau medicale) în valoare de minim 250.000 LEI/an.

În acest sens se vor anexa certificări/ procese verbale de recepţie/contracte/părţi din contracte / alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii serviciilor furnizate, emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar, inclusiv link-uri la sau extrase din producţiile realizate (portofoliu).

 

Echipa de lucru:

 • Ofertantul va oferi informații despre structura şi componența echipei de lucru, numele şi prenumele membrilor echipei, experienţa lor personală în servicii similare, poziţia deţinută în cadrul echipei de lucru.
 • Se vor ataşa CV-urile membrilor echipei de lucru

 

(ii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 90 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 3 de mai sus. Ofertele ce vor sosi după data și ora limită indicate la alin. 3 nu vor fi luate în considerare.

 

Prezenta procedură se derulează conform normelor interne ale Fundației, nefiindu-i aplicabile prevederile referitoare la achizițiile publice.


Anexa 1 – Termeni de referință

Anexa 2 -Formularul de ofertă financiară

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991