Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) va invita sa participati la procedura de achizitie “cerere de oferta” pentru serviciile de organizare logistica cursuri de instruire in cadrul proiectului O2SDA2I1 implementat de Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate (CPSS). Proiectul este finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB. Fundatia RAA este Primitorul Principal al fondurilor.

Pentru mai multe detalii si serviciile solicitate va rugam sa descarcati documentele disponibile la link-urile de mai jos:

Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la următoarea adresa:

Achizitor: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Strada Rodiei Nr. 52, sector 3,

Bucureşti, cod postal 030956

Telefon/Fax: 021 323 68 68 / 021 323 24 90

E-mail: prfinanciar@raa.ro

Data limită pentru primirea ofertelor la adresa menţionată mai sus este: 30.10.2013, ora locala 12:00

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Fundaţia Romanian Angel Appeal până la data limită menţionată pentru depunere. Data limita pentru solicitarea de clarificari este: 21.10.2013, ora locala 12:00. Solicitarile de clarificari trebuie sa fie trimise in scris, pe fax sau pe mail.

Se acceptă oferte prin poştă, sau aduse direct la Fundatia Romanian Angel Appeal. Ofertele sosite prin posta sau curier vor fi depuse in plic sigilat, pe care va fi inscris in clar numele si adresa ofertantului precum si mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 30.10.2013, ORA LOCALA 13:00”.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare din Anexă. Ofertele si mostrele depuse (daca este cazul) nu se returneaza, fiind dovada participarii ofertantilor la procedura.

PREŢUL. Preţul total trebuie să includă toate serviciile solicitate de Achizitor, si sa se incadreze in bugetul total disponibil de maximum 32.500,00 Euro inclusiv TVA.

TVA-ul din oferta va fi indicat separat. Pretul va fi exprimat in Lei si echivalent Euro, la cursul BNR din data 29.10.2013 afisat ora 15:00 si valabil pentru data de 30.10.2013.

DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE:

  • Cod Unic de Inregistrare fiscala (CUI) emis de Oficiul Registrului Comerţului – în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.
  • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA emis de Administratia Financiară de care apartine ofertantul – în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în original sau în copie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.
  • Bilant la 31.12.2012– in fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.
  • Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului ca unitatea de primire turistica ofertata se incadreaza in clasificarea de minim 3*.

EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind eligibile din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate din punct de vedere financiar. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991