Asociatia pentru Sprijinirea Pacientilor cu Tuberculoza Multidrog Rezistenta (ASPTMR) si Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) va invita sa participati la procedura de achizitie “studiul pretului pietei” pentru serviciile de audit necesare in cadrul proiectului CSS 28 “Impreuna pentru o Romanie fara Tuberculoza!” finantat de Organismul Intermediar Elvetian reprezentat de catre Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (OIE).

Documentaţia solicitată de la operatorii economici constă în:

  • Oferta tehnică şi financiară făcută în conformitate cu Specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice sunt prezentate în cadrul Anexei 1 la prezenta invitaţie de participare.
  • Declaraţia de eligibilitate a ofertantului, semnată şi ştampilată. (vezi Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare).
  • Copie dupa certificatul de înregistrare a auditorului la Camera Auditorilor Financiari din România,
  • Copie dupa legitimaţia vizată pentru anul in curs (in cazul persoanelor fizice)/ copie dupa dovada plăţii taxei pentru anul in curs (in cazul persoanelor juridice)

Ofertele în componenţa indicată mai sus şi cererile de clarificări, vor fi adresate şi trimise la adresa: Str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti. Cererile de clarificări pot fi trimise prin fax la numărul 021-3232490, nu mai târziu de data de 19.11.2013 ora 12:00.

Invitatia de participare poate fi descarcata de la urmatorul link InvitatieParticipare_Audit_CSS28_12.11.2013

Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul Fundaţiei Romanian Angel Appeal, în Str. Rodiei nr. 52 sector 3, București este 27.11.2013 ora locală 12:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Achizitor până la data limită menţionată pentru depunere. Ofertele sosite după data limită menţionată vor fi returnate nedeschise. Oferta se va depune în 3 (trei) exemplare (1 original şi 2 copii) în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

“OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII AUDIT – PROIECT CSS 28 „ÎMPREUNĂ PENTRU O ROMÂNIE FĂRĂ TUBERCULOZĂ!”

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 27.11.2013, ora 14.00”.   

Criteriul de atribuire a contractului: ofertele primite vor fi evaluate în baza criteriilor de excludere, selecţie şi acordare a contractului prevăzute în prezenta Invitaţie şi conform ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic (adică ofertantul cu preţul cel mai scăzut).

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 90 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată mai sus. Nici una din ofertele depuse până la data limită nu se returnează.

Ofertanţii vor fi excluşi de la participarea la procedura de licitaţie dacă:

a)    sunt în faliment, sunt intraţi în administrarea unei autorităţi judiciare sau în curs de lichidare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;

b)    sunt vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Organismul Intermediar Elveţian le poate justifica;

c)    nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care sunt inregistraţi;

d)    au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judiciata pentru fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;

e)    au fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul Guvernului Elveţian sau a altor donatori internaţionali;

f)     se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de către Agenţia Executivă/Partener şi nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate.

Nu se vor acorda contracte ofertanţilor care în timpul procedurii intră sub incidenţa uneia dintre următoarele situaţii:

a)    sunt supuşi unui conflict de interese;

b)    se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de către achizitor, ca o condiţie de participare la procedura de contractare sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile cerute;

c)    au trimis documentaţia necesară dupa expirarea termenului limită specificat în invitaţia de participare;

d)    dacă declaraţia de eligibilitate a ofertantului, semnată şi ştampilată, lipseşte din pachetul de documentaţie trimis în cadrul termenului limită;

e)    oferta tehnică şi financiară furnizată nu este acceptabilă şi nu respectă Specificaţiile tehnice.

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Agenţia executivă, conform Anexei III la contractul de finanţare – Condiţii Generale, Articolul 16.3 „AE garantează că drepturile ADC/UNC/OIE sau oricărui alt organism abilitat, să realizeze audit şi/sau verificări pentru astfel de finanţări nerambursabile, de a realiza verificări şi controale, vor fi aplicabile în mod egal, în aceleaşi condiţii şi în conformitate cu aceleaşi reguli ca şi cele stabilite în acest Articol 16, şi pentru partenerul/ii şi sub contractorii AE”.

Persoana/persoanele de contact pentru informatii suplimentare privind procesul de trimitere a ofertelor:

  • Filofteia Minea, Coordonator Financiar, ASPTMR: telefon 0730-615114; e-mail teia.minea71@gmail.com
  • Ana-Maria Duca, Expert Achiziţii, Formator, Fundaţia RAA: telefon 021-3236868; fax 021-3232490; e-mail ana.duca@raa.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991